Tootetingimused

1. Üldtingimustes kasutatavad mõisted
1.1 Teenus – Metrotec OÜ (edaspidi teenusepakkuja) poolt osutatav objektide veebipõhine GPS kaugjälgimisteenus;
1.2 Tarbija – füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud teenuse kasutajaks;
1.3 Seade – tarbijale müüdud GPS kaugjälgimisseade, mis on registreeritud teenusesse;
1.4 Veebikeskkonna kasutuslitsents (edaspidi kasutuslitsents või litsents) – ühe seadme kasutusõigus teenuses koos Seadmesse kuuluva SIM kaardiga;
1.5 Kasutaja andmed –  kasutajatunnus ja parool teenuse veebikeskkonda sisenemiseks;
1.6 Partner – seadmete volitatud edasimüüja;
1.7 Litsentsileping – tarbija ja teenusepakkuja vahel sõlmitud leping teenuse kasutamiseks;
1.8 Pooled – tarbija ja teenusepakkuja.

 

2. Teenuse sisu
2.1 Seadme ostuga kaasneb tarbijale selle aastane kasutuslitsents;
2.2 Kasutuslitsents annab tarbijale õiguse jälgida veebikeskkonnas seadmetega varustatud objektide paiknemist reaalajas ja läbi varasema andmeajaloo, sätestada alarmidele adressaate, tekitada ning administreerida alamkontosid. Kasutusvõimaluste hulk sõltub seadmete tüübist ja need on üles loetletud teenusepakkuja avalikul veebilehel;
2.3 Seadmes sisalduv SIM kaart on kasutatav ainult konkreetse seadmega. SIM aktiveerub esmasel võrkuregistreerimisel ning toimib 12 kuud;
2.4 Kasutuslitsentsi ja SIM kaardi kehtivust saab hinnakirja kohaselt alati pikendada;
2.5 Andmeid teenuse veebikeskkonnas säilitatakse 6 kuud;
2.6 Tarbija tõdeb, et teenus toimib siis, kui seade on sisse lülitatud ja töökorras, SIM kaarti pole kasutatud mõnes teises seadmes, seadme asukohafikseering ei ole kestvalt häiritud, seade omab teenuses kehtivat litsentsi ja tarbijal on stabiilselt toimiv internetiühendus.

 

3. Litsentsi registreerimine, lepingu sõlmimine
3.1. Seadme ja teenuse eest makse sooritamist tarbija poolt käsitletakse nõustumisena käesolevate üldtingimustega. Litsentsi aktiveerimine tähendab seadme registreerimist teenuses ja seda käsitletakse lepingu jõustumisena.

 

4. Tarbija õigused ja kohustused
4.1 Tarbijal on õigus saada teenusepakkujalt kasutajatuge;
4.2 Tarbija kohustub hoidma konfidentsiaalsena kasutaja andmed;
4.3 Tarbija kohustub seadet seadusevastastel eesmärkidel mitte kasutama.

 

5. Teenusepakkuja õigused ja kohustused
5.1 Teenusepakkujal on õigus igal ajal uuendada teenuse infotehnoloogilisi lahendusi, teha tehnilisi täiendusi, muuta või täiendada teenuse funktsionaalsust. Teenusepakkuja ei ole kohustatud selliseid uuendusi ja täiendusi tarbijaga eelnevalt kooskõlastama. Olulisematest muudatustest teavitab teenusepakkuja tarbijaid  teenuse veebilehe või elektronposti vahendusel;
5.2 Teenusepakkujal on õigus teostada teenuse hooldust ja installeerida täiendusi ning sulgeda nimetatud  toiminguteks juurdepääs teenusele;
5.3 Teenusepakkujal on õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta. Üldtingimuste muutmisel teavitab teenusepakkuja sellest tarbijat e-kirjaga;
5.4 Teenusepakkuja kohustub tagama tarbija kasutaja andmete konfidentsiaalsuse. Teenuse turvalisuse tagamiseks, on teenusepakkujal õigus kasutaja andmeid muuta. Kasutaja andmete muutmisel väljastab teenusepakkuja tarbijale uued Kasutaja andmed ning  juurdepääs teenusele varasemate kasutaja andmetega blokeeritakse;
5.5 Teenusepakkuja kohustub tagama  tarbijatele teenuse toimivuse vähemalt 98% aastas. Kõrvaldama serveri töös ilmnenud rikked 4 tunni jooksul. Kui rike on tekkinud peale tööpäeva lõppu, s.o. õhtusel- või öisel ajal peab see olema kõrvaldatud hiljemalt  järgmise tööpäeva  kella 12:00-ks.

 

6. Vastutus
6.1 Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kaudsete kahjude eest ega ole kohustatud hüvitama tarbijale saamata jäänud tulu, kolmandate isikute poolt tekitatud varalist kahju, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muid sarnaseid kahjusid;
6.2 Teenusepakkuja ei vastuta teenuse komponendiks oleva kaardirakenduse täpsuse ja ajakohasuse eest. teenusepakkuja vahendab kolmandate isikute poolt pakutud kaardirakendusi ega anna mingeid kinnitusi nende lahenduste kvaliteedi kohta;
6.3 Teenusepakkuja vastutab lepingu rikkumisega tarbijale süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest;
6.4 Pool ei vastuta oma kohustuse mittetäitmise eest, kui ta tõendab, et selle tingis vääramatu jõud. Vääramatu jõud on poolest sõltumatu asjaolu, mis muudab lepingu täitmise võimatuks ning mida lepingut rikkunud pool ei saanud mõjutada ega ära hoida ning mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu ületaks. Muu hulgas loetakse vääramatuks jõuks häireid kolmandate isikute poolt opereeritavates sidevõrkudes, mille tagajärjel olid häiritud teenuse osutamiseks vajalikud sideteenused.

 

7. Garantii
7.1 Seadmel on garantii kestusega 24 kuud, seadme komponendiks olevale akule kehtib garantii 6 (kuus) kuud, arvates seadme ostu kuupäevast;
7.2 Rikkis seadme koos täidetud garantiitalongiga toimetab tarbija omal kulul kas partnerile või  teenusepakkujale;
7.3 Garantii ei laiene, kui:
7.3.1 Rike on tekkinud välise mehaanilise, elektrilise, magnetilise kahjulike mõjutuse, vee, tule, kuumuse või välise stardiabi seadme kasutamise tagajärjel. Välised kahjulikud mõjutused tuvastatakse kas visuaalsel vaatlusel või kahjustatud seadme  teenusepakkuja poolsel ekspertiisil;
7.3.2 Rike on tekkinud seadme avamise, muutmise või remontimise käigus (välja arvatud juhul, kui avamise, muutmise või remontimise on teostanud teenusepakkuja või teenusepakkuja poolt selleks volitatud isik);
7.3.3 Tarbija ei esita puudusest teatamisel nõuetekohast seadme ostmist tõendavat dokumenti (müügiarve, tšekk vms);
7.4 Kui punktis 7.3 loetletud asjaolusid ei esine, kohustub teenusepakkuja  garantii kehtivusajal ilmnenud seadme puudused 14 päeva jooksul tasuta kõrvaldama. Puuduse kõrvaldamine toimub teenusepakkuja valikul, kas seadme parandamise või ümbervahetamisega.

 

8. Kasutajakonto loomine, kasutuslitsentsi aktiveerimine, kasutaja andmed
8.1 Teenusepakkuja veebilehelt registreerib tarbija ennast teenuse kasutajaks ning loob endale kasutajakonto;
8.2 Seadme kasutuslitsentsi aktiveerimiseks logib tarbija oma kontole ning sisestab Seadme IMEI, tüübi ja annab seadmele nimetuse;
8.3 Tarbija vastutab selle eest, et kõik tema poolt volitatud teenuse kasutajad on käesolevate üldtingimustega tutvunud ja täidavad neid. Tarbija kohustub tagama, et kasutaja andmeid kasutavad ainult tema poolt volitatud isikud. Kui tarbija  poolt volitatud teenuse kasutaja lekitab kasutaja andmeid, vastutab selle eest tarbija. Kahtlusel, et kasutaja andmed on sattunud volitamata isikute kasutusse, kohustub tarbija Kasutaja andmed viivitamatult ära muutma. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on põhjustatud tarbija  poolt selleks  volitamata isikute poolt kasutaja andmete kasutamisest.

 

9. Teenuse lõpetamine, kasutuslitsentsi pikendamine
9.1 Kui tarbija soovib sulgeda kasutajakonto või lõpetada seadme teenuses kasutuslitsentsi kehtivuse ajal, esitab ta teenusepakkujale digitaalselt allkirjastatud taotluse. Järelejäänud kehtivusaega ei kompenseerita, samuti ei saa kasutuslitsentsi hiljem taastada;
9.2 Kui seadme veebikeskkonna kasutuslitsentsi lõppemise tähtajast on möödunud rohkem kui 6 kuud, kustutatakse seade teenusest. Kui seejärel ei jää antud kasutajakontoga seotuks mõne teise seadme veebikeskkonna kehtiv kasutuslitsents kustutatakse teenusest ka kasutajakonto;
9.3 Teenusepakkujal on õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt juhul, kui tarbija ei täida lepingupunktides 4.2 ja 4.3 sätestatut. Muudel juhtudel toimub lepingu lõpetamine vastavalt võlaõigusseadusele või poolte kirjalikul kokkuleppel;
9.4 Kasutuslitsentsi pikendamine toimub tellimusvormi tätimise läbi teenusest. Litsents pikendatakse ettemaksuarve laekumise järgselt.

 

10. Lõppsätted
10.1 Kõik teenusega seotud või selle aluseks olevad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad teenusepakkujale. Teenuse kasutamine ei anna tarbijale mistahes õigusi teenusega seotud või selle aluseks olevale intellektuaalsele omandile. Tarbijal on keelatud kopeerida, levitada, muuta või muul viisil kasutada teenuse veebiliidese materjale või nende osasid, välja arvatud teenuse osutamise käigus kuvatavad andmed, mida tarbija kasutab oma majandus- või kutsetegevuses;
10.2 Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisega ei kaasne teisele poolele õiguslikke tagajärgi;
10.3 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust;
10.4 Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus;
10.5 Käesolevad üldtingimused avaldatakse eestikeelse algteksti ning ingliskeelse tõlkena. Vastuolu korral algtekstile ja tõlkele tuginevate tõlgenduste vahel lähtutakse algtekstile tuginevast tõlgendusest.